โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2
หมู่ 9 บ้านคำเจริญ  ตำบลม่วงไข่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
เบอร์โทรศัพท์ 0847221929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภัทร ชัยวงค์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0870324353
ชื่อ-นามสกุล : นายบันเทิง คะศรีทอง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0862204541
ชื่อ-นามสกุล : นางประยอม ภูกัน
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0812620055
อีเมล์ : Prayom886@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล กาญบุตร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุล แก้วมุงคุณ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ แก้วมุงคุณ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0811831562
ชื่อ-นามสกุล : นายคำมี สุวรรณชัยรบ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายคำเปลี่ยน แก้วมุงคุณ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอดิศร ธรรมกุลธีระกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงคำ
เบอร์โทร : 0849577373
อีเมล์ : adisorn23@hotmail.com