โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2
หมู่ 9 บ้านคำเจริญ  ตำบลม่วงไข่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
เบอร์โทรศัพท์ 0847221929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอาจรีย์ ใครบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ