โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2
หมู่ 9 บ้านคำเจริญ  ตำบลม่วงไข่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
เบอร์โทรศัพท์ 0847221929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายณัฐ ศรีสร้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายประวัติ ศิริคุณ
ครู คศ.3

นางประยอม ภูกัน
ครู คศ.3

นางอาจรีย์ ใครบุตร
ครู คศ.3

นางสาวกัณฐมณี ศรีมุกดา
ครู คศ.2

นายบุญยกุล ปินะโต
ครู คศ.2

นางสาวจิรารัตน์ บุญพูน
ครูธุรการ

นายชววุฒิ ศรทอง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอมรรัตน์ ทัศมี
ครูอัตราจ้าง

นายขวัญชัย นรัฐกิจ
นักการภารโรง