โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2
หมู่ 9 บ้านคำเจริญ  ตำบลม่วงไข่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
เบอร์โทรศัพท์ 0847221929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหาร นโยบาย และแผนงานของสถานศึกษา

นายอดิศร ธรรมกุลธีระกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริหาร นโยบาย และแผนงานของสถานศึกษา

นายประวัติ ศิริคุณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นางชดช้อย ยะวงษ์ศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางสาวกัณฐมณี ศรีมุกดา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายณัฐ ศรีสร้อย
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายบุญยกุล ปินะโต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน