โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2
หมู่ 9 บ้านคำเจริญ  ตำบลม่วงไข่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
เบอร์โทรศัพท์ 0847221929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางอาจรีย์ ใครบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวกัณฐมณี ศรีมุกดา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวอรชุมา ธรรมกุลธีระกิจ
ผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 3