โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2
หมู่ 9 บ้านคำเจริญ  ตำบลม่วงไข่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
เบอร์โทรศัพท์ 0847221929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอดิศร ธรรมกุลธีระกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0849577373
อีเมล์ : adisorn23@hotmail.com
ที่อยู่ :
295/3 หมู่ 1 ซอยสนธยา 2 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 ป.6 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
2533 ม.6 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
2538 ปริญญาตรี/ครุศาตรบัณฑิต(ค.บ.) สถาบันราชภัฏสกลนคร/วิทยาศาสตร์ทั่วไป
2551 ปริญญาโท/ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร/การบริหารการศึกษา(รุ่นที่ 3)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2538 - 2540 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสว่างแดนดิน สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลคร อาจารย์ 1 ระดับ 3
2541 - 2542 โรงเรียนบ้านทรายมูล สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสว่างแดนดิน สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร อาจารย์ 1 ระดับ 4
2543 - 2545 โรงเรียนบ้านโคกหลวง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสว่างแดนดิน สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร ครูใหญ่
2545 - 2546 โรงเรียนบ้านโคกหลวง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสว่างแดนดิน สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร อาจารย์ใหญ่
2547 - 2550 โรงเรียนบ้านบะฮี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน
2550 - 2551 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน
2551 - ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านม่วงคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ปีบัญชี 2552,2553,2554,2555
2 เลขานุการสมาคมครูสอนวิทยาศาสตร์สกลนคร พ.ศ.2540
3 วิทยากรแกนนำสาขาวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท) ระหว่างปี พ.ศ.2540 - 2542
4 ชนะเลิศ ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับจังหวัดสกลนคร เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.2539