โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2
หมู่ 9 บ้านคำเจริญ  ตำบลม่วงไข่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
เบอร์โทรศัพท์ 0847221929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายปลั่ง ลุนาวัน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2502 - 2505
ชื่อ-นามสกุล : นายถวัลย์ จันลาวงศ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2505 - 2516
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ กาญบุตร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2516 - 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายเกื้อ แก้วอุ่นเรือน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2525 - 2526
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ศักดิ์ พิลาวรรณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2526 -2530
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ กาญบุตร
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530 - 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ นรัฐกิจ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายอดิศร ธรรมกุลธีระกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ธันวาคม 2551 ถึงปัจจุบัน