โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2
หมู่ 9 บ้านคำเจริญ  ตำบลม่วงไข่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
เบอร์โทรศัพท์ 0847221929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ผลสอบ ป.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 658 KB 3
พิมพ์เขียว ข้อสอบ ONET ภาษาอังกฤษ ป.6 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.72 KB 5
พิมพ์เขียว ข้อสอบ ONET วิทย์ ป.6 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.12 KB 3
พิมพ์เขียว ข้อสอบ ONET คณิต ป.6 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.36 KB 4
พิมพ์เขียว ข้อสอบ ONET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.04 KB 4
หลักสูตร ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 607.09 KB 13
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 23
รายชื่อนักเรียน อบ.2-ป.6 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 257.5 KB 24
ผลสอบ NT ป.3 ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.23 KB 13
ค่าสถิติ ONET 60 แยกตามสาระการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.35 KB 11
ค่าสถิติ ONET 60 แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.91 KB 20
ตารางสอน ป.1-3 เทอม 1 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 12
ตารางสอน ป.4-6 เทอม 1 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 298.5 KB 16
คู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515 สำหรับสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 998.93 KB 65
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 55
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านม่วงคำ ตามระเบียบฯ พ.ศ.2515 Word Document ขนาดไฟล์ 992 KB 32
แผนงานโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 โรงเรียนบ้านม่วงคำ PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 44
แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 โรงเรียนบ้านม่วงคำ Word Word Document ขนาดไฟล์ 3.73 MB 90
ธรรมนูญโรงเรียนบ้านม่วงคำ ระยะ 3 ปีการศึกษา 2559 2560 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 101.55 KB 101
คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 50 ปี 60 แต่งตั้งกรรมการ PLC โรงเรียนบ้านม่วงคำ Word Document ขนาดไฟล์ 32.55 KB 2762
คำสั่งที่ 49 แต่งตั้งหัวหน้าโครงการ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามโครงการ ปี กศ 2560 โรงเรียนบ้านม่วงคำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.39 KB 50
แบบฟอร์มเอกสาร
NO.12 แบบฟอร์ม ใบยืมเงินอุดหนุน ม่วงคำ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 168.5 KB 1290
NO.9 แบบฟอร์ม ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค .doc Word Document ขนาดไฟล์ 25.29 KB 55
NO.8 แบบฟอร์ม ใบเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ ม่วงคำ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 48
NO.7 แบบฟอร์ม ใบเบิกจ่ายค่าพาหนะนักเรียน ม่วงคำ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 59
NO.4 แบบฟอร์ม ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ม่วงคำ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 54
NO.3 แบบฟอร์ม ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ม่วงคำ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 128 KB 47
NO.2 แบบฟอร์ม ใบเบิกค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก ม่วงคำ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 93 KB 51
NO.00 แบบฟอร์ม บันทึกขออนุมัติจัดทำกิจกรรม โครงการ ปี กศ 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.51 KB 63
ตารางรายการแนบท้ายNO.1 บันทึกขออนุมัติจัดทำกิจกรรม โครงการ โรงเรียนบ้านม่วงคำ ปี กศ 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.49 KB 43
NO.1 บันทึกขออนุมัติจัดทำกิจกรรม โครงการ โรงเรียนบ้านม่วงคำ ปี กศ 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.14 KB 34
โครงการ/กิจกรรม
รายงานโครงการ/กิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้นงาน Word Document ขนาดไฟล์ 212 KB 41
โครงการที่ ๒๓ (ค ๒๓ ปี ๖๐) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่ายและชุมชน Word Document ขนาดไฟล์ 29.56 KB 65
โครงการที่ ๒๒ (ค ๒๒ ปี ๖๐) ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 28.06 KB 61
โครงการที่ ๒๑ (ค ๒๑ พ ปี ๖๐) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV และ DLIT Word Document ขนาดไฟล์ 26.87 KB 53
โครงการที่ ๒๐ (ค ๒๐ ปี ๖๐) งานสาธารณูปโภคเพื่อการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.48 KB 51
โครงการที่ ๑๙ (ค ๑๙ ปี ๖๐) ห้องเรียนคุณภาพและห้องปฏิบัติการพิเศษส่งเสริมการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 28.7 KB 48
โครงการที่ ๑๘ (ค ๑๘ ปี ๖๐) ปรับปรุงตกแต่งสภาพแวดล้อมของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 30.36 KB 53
โครงการที่ ๑๗ (ค ๑๗ ปี ๖๐) แก้ปัญหาขาดแคลนครู Word Document ขนาดไฟล์ 27.26 KB 92
โครงการที่ ๑๖ (ค ๑๖ ปี ๖๐) ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 28.85 KB 56
โครงการที่ ๑๕ (ค ๑๕ ปี ๖๐) อบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 27.55 KB 65
โครงการที่ ๑๔ (ค ๑๔ ปี ๖๐) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 27.08 KB 54
โครงการที่ ๑๓ (ค ๑๓ ปี ๖๐) รักษ์ท้องถิ่นและความเป็นไทย Word Document ขนาดไฟล์ 29.34 KB 61
โครงการที่ ๑๒ (ค ๑๒ ปี ๖๐) แข่งขันกีฬาและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต้านสารเสพติด Word Document ขนาดไฟล์ 28.1 KB 61
โครงการที่ ๑๑ (ค ๑๑ พ ปี ๖๐) เสริมสร้างวินัยนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.89 KB 54
โครงการที่ ๑๐ (ค ๑๐ ปี ๖๐) ส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.34 KB 50
โครงการที่ ๙ (ค ๙ ปี ๖๐) รักษ์ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร Word Document ขนาดไฟล์ 28.47 KB 83
โครงการที่ ๘ (ค ๘ พ ปี ๖๐)ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 26.46 KB 60
โครงการที่ ๗ (ค ๗ ปี ๖๐) ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 34.81 KB 48
โครงการที่ ๖ (ค ๖ พ ปี ๖๐) พัฒนาประสิทธิภาพของการสืบค้นข้อมูลด้วย IT Word Document ขนาดไฟล์ 27.77 KB 50
โครงการที่ ๕ (ค ๕ ปี ๖๐) พัฒนาศักยภาพการอ่านการเขียนของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 36.67 KB 67
โครงการที่ ๔ (ค ๔ พ ปี ๖๐) ส่งเสริมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 29.48 KB 59
โครงการที่ ๓ (ค ๓ ปี ๖๐) เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 39.9 KB 54
โครงการที่ ๒ (ค ๒ พ ปี ๖๐)ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 27.26 KB 58
โครงการที่ ๑ (ค ๑ ปี ๖๐)พัฒนาหลักสูตรสารสนเทศสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล Word Document ขนาดไฟล์ 29.89 KB 60
งบหน้า 23 โครงการ โรงเรียนบ้านม่วงคำ ปีการศึกษา 2559 ถึง 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 19.46 KB 37