โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2
หมู่ 9 บ้านคำเจริญ  ตำบลม่วงไข่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
เบอร์โทรศัพท์ 0847221929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
พิมพ์เขียว ข้อสอบ RT ป.1 ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.53 KB 25
พิมพ์เขียว ข้อสอบ NT ป.3 ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.17 KB 25
Test-Blueprint-O-NET-62-อังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.11 KB 32
Test-Blueprint-O-NET-62-วิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.91 KB 30
Test-Blueprint-O-NET-62-คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.12 KB 31
Test-Blueprint-O-NET-62-ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.28 KB 32
ชื่อนักเรียน อบ.2-ป.6 ปีการศึกษา 2562 มีเลข 13 หลัก Word Document ขนาดไฟล์ 26.82 KB 37
ผลสอบ ป.1-6 ตลอดปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 661.5 KB 35
รายชื่อนักเรียน อบ.2-ป.6 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 254 KB 36
SAR 2561 โรงเรียนบ้านม่วงคำ Word Document ขนาดไฟล์ 569.09 KB 36
แผนการสอนทุจริตศึกษา ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.74 MB 40
แผนการสอนทุจริตศึกษา ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.16 MB 55
แผนการสอนทุจริตศึกษา ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.76 MB 31
แผนการสอนทุจริตศึกษา ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 34
แผนการสอนทุจริตศึกษา ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.57 MB 36
แผนการสอนทุจริตศึกษา ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 32
แผนการสอนทุจริตศึกษา ปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 29
ผลสอบ ป.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 658 KB 46
พิมพ์เขียว ข้อสอบ ONET ภาษาอังกฤษ ป.6 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.72 KB 49
พิมพ์เขียว ข้อสอบ ONET วิทย์ ป.6 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.12 KB 40
พิมพ์เขียว ข้อสอบ ONET คณิต ป.6 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.36 KB 49
พิมพ์เขียว ข้อสอบ ONET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.04 KB 48
หลักสูตร ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 607.09 KB 55
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 76
รายชื่อนักเรียน อบ.2-ป.6 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 257.5 KB 66
ผลสอบ NT ป.3 ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.23 KB 51
ค่าสถิติ ONET 60 แยกตามสาระการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.35 KB 50
ค่าสถิติ ONET 60 แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.91 KB 61
ตารางสอน ป.1-3 เทอม 1 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 53
ตารางสอน ป.4-6 เทอม 1 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 298.5 KB 64
คู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515 สำหรับสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 998.93 KB 103
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 98
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านม่วงคำ ตามระเบียบฯ พ.ศ.2515 Word Document ขนาดไฟล์ 992 KB 78
แผนงานโรงเรียน
NO.4 แผนงานงบประมาณ ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 47
NO.3 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านม่วงคำ Word Document ขนาดไฟล์ 4.13 MB 64
NO.2 แผนกลยุทธ์โรงเรียนบ้านม่วงคำ ปี 2562 ถึง 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 131.4 KB 69
NO.1 ธรรมนูญโรงเรียนบ้านม่วงคำ ปี 2562 ถึง 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 92.16 KB 56
คำสั่งโรงเรียน
NO.4 คำสั่งทีเกี่ยวข้องก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านม่วงคำ ผอ เขต ลงนาม Word Document ขนาดไฟล์ 214.93 KB 31
NO.3 คำสั่งทีเกี่ยวข้องก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562 คำสั่งที่ 42 คำสั่งรวม มอบหมายให้ครูปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 90.13 KB 36
NO.2 คำสั่งที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คำสั่งที่ 41แต่งตั้งหัวหน้าโครงการ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามโครงการ รร ม่วงคำ Word Document ขนาดไฟล์ 61.49 KB 30
NO.1 คำสั่งที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562 คำสั่งที่ 28 ถึง 40 จำนวน 14 คำสั่ง รร ม่วงคำ Word Document ขนาดไฟล์ 99.6 KB 36
คำสั่งที่ 50 ปี 60 แต่งตั้งกรรมการ PLC โรงเรียนบ้านม่วงคำ Word Document ขนาดไฟล์ 32.55 KB 4474
แบบฟอร์มเอกสาร
NO.12 แบบฟอร์ม ใบยืมเงินอุดหนุน ม่วงคำ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 168.5 KB 2900
NO.9 แบบฟอร์ม ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค .doc Word Document ขนาดไฟล์ 25.29 KB 94
NO.8 แบบฟอร์ม ใบเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ ม่วงคำ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 87
NO.7 แบบฟอร์ม ใบเบิกจ่ายค่าพาหนะนักเรียน ม่วงคำ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 99
NO.4 แบบฟอร์ม ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ม่วงคำ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 113
NO.3 แบบฟอร์ม ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ม่วงคำ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 128 KB 84
NO.2 แบบฟอร์ม ใบเบิกค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก ม่วงคำ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 93 KB 96
NO.00 แบบฟอร์ม บันทึกขออนุมัติจัดทำกิจกรรม โครงการ ปี กศ 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.51 KB 104
ตารางรายการแนบท้ายNO.1 บันทึกขออนุมัติจัดทำกิจกรรม โครงการ โรงเรียนบ้านม่วงคำ ปี กศ 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.49 KB 82
NO.1 บันทึกขออนุมัติจัดทำกิจกรรม โครงการ โรงเรียนบ้านม่วงคำ ปี กศ 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.14 KB 67
โครงการ/กิจกรรม
โครงการที่ ๒๓ (ค ๒๓ ปี ๖๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่ายและชุมชน Word Document ขนาดไฟล์ 30.01 KB 27
โครงการที่ ๒๒ (ค ๒๒ ปี ๖๒) ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 29.32 KB 30
โครงการที่ ๒๑ (ค ๒๑ พ ปี ๖๒) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV และ DLIT Word Document ขนาดไฟล์ 27.49 KB 28
โครงการที่ ๒๐ (ค ๒๐ ปี ๖๒) งานสาธารณูปโภคเพื่อการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.58 KB 25
โครงการที่ ๑๙ (ค ๑๙ ปี ๖๒) ห้องเรียนคุณภาพและห้องปฏิบัติการพิเศษส่งเสริมการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 28.81 KB 25
โครงการที่ ๑๘ (ค ๑๘ ปี ๖๒) ปรับปรุงตกแต่งสภาพแวดล้อมของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 30.48 KB 29
โครงการที่ ๑๗ (ค ๑๗ ปี ๖๒) แก้ปัญหาขาดแคลนครู Word Document ขนาดไฟล์ 26.87 KB 24
โครงการที่ ๑๖ (ค ๑๖ ปี ๖๒) ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 29.06 KB 29
โครงการที่ ๑๕ (ค ๑๕ ปี ๖๒) อบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 27.73 KB 25
โครงการที่ ๑๔ (ค ๑๔ ปี ๖๒) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 27.36 KB 26
โครงการที่ ๑๓ (ค ๑๓ ปี ๖๒) รักษ์ท้องถิ่นและความเป็นไทย Word Document ขนาดไฟล์ 29.8 KB 25
โครงการที่ ๑๒ (ค ๑๒ ปี ๖๒) แข่งขันกีฬาและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต้านสารเสพติด Word Document ขนาดไฟล์ 28.07 KB 28
โครงการที่ ๑๑ (ค ๑๑ พ ปี ๖๒) เสริมสร้างวินัยนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 30.12 KB 24
โครงการที่ ๑๐ (ค ๑๐ ปี ๖๒) ส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.11 KB 27
โครงการที่ ๙ (ค ๙ ปี ๖๒) รักษ์ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร Word Document ขนาดไฟล์ 28.58 KB 26
โครงการที่ ๘ (ค ๘ พ ปี ๖๒)ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 26.84 KB 29
โครงการที่ ๗ (ค ๗ ปี ๖๒) ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 26.28 KB 24
โครงการที่ ๖ (ค ๖ พ ปี ๖๒) พัฒนาประสิทธิภาพของการสืบค้นข้อมูลด้วย IT Word Document ขนาดไฟล์ 28.02 KB 25
โครงการที่ ๕ (ค ๕ ปี ๖๒) พัฒนาศักยภาพการอ่านการเขียนของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 27.38 KB 28
โครงการที่ ๔ (ค ๔ พ ปี ๖๒) ส่งเสริมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 31.48 KB 25
โครงการที่ ๓ (ค ๓ ปี ๖๒) เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 29.07 KB 25
โครงการที่ ๒ (ค ๒ พ ปี ๖๒)ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 27.62 KB 24
โครงการที่ ๑ (ค ๑ ปี ๖๒)พัฒนาหลักสูตรสารสนเทศสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล Word Document ขนาดไฟล์ 30.23 KB 24
NEW สรุปกิจกรรมใน 23 โครงการ รร ม่วงคำ ปี 62 63 64 Word Document ขนาดไฟล์ 28.33 KB 33
รายงานโครงการ/กิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้นงาน Word Document ขนาดไฟล์ 212 KB 81