โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2
หมู่ 9 บ้านคำเจริญ  ตำบลม่วงไข่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
เบอร์โทรศัพท์ 0847221929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์สถานศึกษา
อัตลักษณ์สถานศึกษา

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
                           (Identity)

                               
                          
“สุขนิสัยดี มีมารยาทงาม”
 

คือ ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
      ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
 
สุขนิสัยดี  หมายถึง
๑) รักษาความสะอาดร่างกาย
๒) แต่งกายสะอาดเรียบร้อย
๓) สามารถแปรงฟันได้ถูกวิธี
มีมารยาทงาม  หมายถึง
๑) รู้จักแสดงความเคารพต่อครู
๒) รู้จักทำความเคารพต่อผู้ปกครองและผู้ใหญ่
๓) ใช้คำพูดสวัสดี ขอโทษ ขอบคุณถูกต้องเหมาะสม
๔) รู้จักแสดงความเคารพต่อนักเรียนรุ่นพี่