โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2
หมู่ 9 บ้านคำเจริญ  ตำบลม่วงไข่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
เบอร์โทรศัพท์ 0847221929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  2562  (16 พฤษภาคม 2562)


ชั้นเรียน

จำนวนนักเรียน
ปีการศึกษา  2562

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

ชั้นอนุบาลปีที่  2 7 2 9  
ชั้นอนุบาลปีที่  3 10 14 24  

รวมก่อนประถมศึกษา

17

16

33

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 12 8 20  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 8 3 11  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 10 9 19  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 6 8 14  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 7 7 14  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 12 3 15  

รวมประถมศึกษา

55

38

93

 

รวม

72 54 126

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  2561  (10 มิถุนายน 2561)

ชั้นเรียน

จำนวนนักเรียน
ปีการศึกษา  2561

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

ชั้นอนุบาลปีที่  2 11 14 25  
ชั้นอนุบาลปีที่  3 11 9 20  

รวมก่อนประถมศึกษา

22

23

45

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 8 3 11  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 9 10 19  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 6 8 14  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 8 7 15  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 12 3 15  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 7 11 18  

รวมประถมศึกษา

50

42

92

 

รวม

72 65 137  
 
 
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  2560  (10 มิถุนายน 2560)

ชั้นเรียน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา  2560

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

ชั้นอนุบาลปีที่  1

13

9

22

 

ชั้นอนุบาลปีที่  2

8

3

11

 

รวมก่อนประถม

21

12

33

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

9

10

19

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

7

10

17

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

8

7

15

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

11

3

14

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

12

7

19

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

8

14

22

 

รวมประถม

55

51

106

 

รวม

76

63

139