โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2
หมู่ 9 บ้านคำเจริญ  ตำบลม่วงไข่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
เบอร์โทรศัพท์ 0847221929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
 
 ภารกิจ  (MISSION)
    1) นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เหมาะสม
         ตามวัยและมีคุณภาพ
     2) ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาการบริหารและการจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
     3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
         ที่เน้นให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วม สอดคล้องกับชุมชนและท้องถิ่น
     4) สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในที่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
 

   เป้าประสงค์หลัก (Goals)
 
      1) นักเรียนมีคุณภาพ
          หมายถึง ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
                       และมีพัฒนาการในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะที่สำคัญ และคุณลักษณะ
                       ที่พึงประสงค์
      2) ผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
          หมายถึง สถานศึกษามีการดำเนินการบริหารและจัดการที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและ
                        บุคลากรทางการศึกษาด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้านสภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาส
                        ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพ
                         การศึกษา
      3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา
                       ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ตามความสนใจ  ความต้องการ และ
                       ความถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
                       ของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน มีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ และ
                       ประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
      4) สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
          หมายถึง สถานศึกษามีการวางระบบการจัดการคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
                       ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมรับผิดและรับชอบต่อผลการจัด
                       การศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อคุณภาพ
                       การจัดการศึกษาของสถานศึกษา