โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2
หมู่ 9 บ้านคำเจริญ  ตำบลม่วงไข่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
เบอร์โทรศัพท์ 0847221929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์
          (
VISION)


 
    ภายในปี 2564... โรงเรียนบ้านม่วงคำจัดการศึกษามีคุณภาพ
เทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บนพื้นฐานของความเป็นไทยและอยู่อย่างพอเพียง