โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2
หมู่ 9 บ้านคำเจริญ  ตำบลม่วงไข่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
เบอร์โทรศัพท์ 0847221929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน/ตราโรงเรียน
สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
      มะม่วงทองคำ

ราของโรงเรียน 

      มีลักษณะเป็นรูปวงกลม 2 วงซ้อนกัน วงกลมวงนอกสีแดง  และวงกลมวงในสีขาว เป็นสีประจำโรงเรียน มีชื่อโรงเรียนและสถานที่ตั้งเป็นอักษรสีทอง  ภายในวงกลมวงในมีมะม่วงทองคำเปล่งรัศมีอยู่เหนือช่อชัยพฤกษ์

      ความหมายของตราโรงเรียน

             1) วงกลมวงนอกสีแดง  หมายถึง  ชาติ

             2) วงกลมวงในสีขาว  หมายถึง  ศาสนา

             3) ชื่อโรงเรียนและสถานที่ตั้งเป็นอักษรสีทอง  หมายถึง  ความสำเร็จ  สมหวัง 

และชีวิตที่มีความสุข

             4) มะม่วงทองคำ  หมายถึง  สัญลักษณ์ของท้องถิ่น มุ่งเน้นจิตสำนึกรักบ้านเกิด

             5) รัศมี  หมายถึง  ประกายแสงสว่างของความรู้ความสามารถ

             6) ช่อชัยพฤกษ์  หมายถึง  เกียรติยศ ความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรือง