โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2
หมู่ 9 บ้านคำเจริญ  ตำบลม่วงไข่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
เบอร์โทรศัพท์ 0847221929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
                  โรงเรียนบ้านม่วงคำ  ตั้งอยู่หมู่ที่  9  บ้านคำเจริญ   ตำบล ม่วงไข่   อำเภอ พังโคน  จังหวัดสกลนคร    ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.2502  ในที่ดินของวัดศรีชมภู  และอาศัยศาลาการเปรียญวัดศรีชมภูเป็นสถานที่เรียน   จึงมีชื่อเป็นทางการว่า โรงเรียนวัดบ้านม่วงคำ    มีนายปลั่ง   ลุนาวัน    เป็นครูใหญ่คนแรก  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่  1 – ชั้นประถมปีที่ 4  เมื่อวันที่  19  เดือน สิงหาคม   .. 2502   โดยนายศิริ   ปรัชญา  นายอำเภอพรรณานิคม  และนายชาญ    พรหมพิทักษ์กุล  ศึกษาธิการอำเภอพรรณานิคม  เป็นผู้ริเริ่มในการก่อตั้งโรงเรียน   และต่อมาคณะกรรมการหมู่บ้านได้มีมติยกที่ดินของวัดส่วนหนึ่งมอบให้โรงเรียน และได้รับมอบเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน จำนวน  3 ไร่  2 งาน  25  ตารางวา  จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า   โรงเรียนบ้านม่วงคำ  จากนั้นเป็นต้นมา
                ปีการศึกษา  2551  ทางราชการได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายอดิศร  ธรรมกุลธีระกิจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงคำแทนจนถึงปัจจุบัน   ซึ่งได้มีการพัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง    โดยอาศัยจุดแข็งที่โรงเรียนมีอยู่เป็นพื้นฐานจนทำให้ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด    นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน   ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ เด็กหญิงฐิติกานต์  เกษรเสนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2553 เป็นรางวัลเงินสดจำนวน  40,000  บาท พร้อมเกียรติบัตรจากธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่  กรุงเทพมหานคร   นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้อาศัยความเข้มแข็งของชุมชนจัดผ้าป่าการศึกษาศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า  เมื่อวันที่ 13-14  เมษายน  พ.ศ. 2555   ได้รับเงินบริจาค   500,000  บาท   โดยนำเงินมาพัฒนาห้องเรียนอนุบาล 2 ห้อง   ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง