โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2
หมู่ 9 บ้านคำเจริญ  ตำบลม่วงไข่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
เบอร์โทรศัพท์ 0847221929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพความสำเร็จโรงเรียน
ภาพความสำเร็จโรงเรียน
“โรงเรียนมาตรฐานสากล (Worldclass standard school)”
 
      ๑) นักเรียน
          นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้า มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
          สื่อสารได้สองภาษา มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ผลิตงานและนำเสนอได้อย่างสร้างสรรค์
          สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ มีคุณธรรม
          รักความเป็นไทย รักษ์ความเป็นท้องถิ่น ใส่ใจในการร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
          มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      ๒) ครู
          มีความเป็นมืออาชีพ มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ มีทักษะการใช้สื่อนวัตกรรม
          เทคโนโลยีที่ทันสมัย ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ
          จงรักภักดีต่อองค์กร มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพเต็มกำลัง
          ความสามารถตามมาตรฐานสากล
      ๓) ผู้บริหาร
          เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
          มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ หลักสูตร นวัตกรรม และ
          กระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด.
          แก่ผู้เรียน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
      ๔) โรงเรียน
          เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพการจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
          มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้
          เป็นที่ยอมรับของสังคม
      ๕) ผู้ปกครองและชุมชน
          ให้การยอมรับ เชื่อถือ มีส่วนร่วมพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน