โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2
หมู่ 9 บ้านคำเจริญ  ตำบลม่วงไข่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
เบอร์โทรศัพท์ 0847221929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ธรรมนูญโรงเรียน
ธรรมนูญโรงเรียน
ธรรมนูญโรงเรียนบ้านม่วงคำ
       ฉบับปีการศึกษา 2562 - 2564

 
            ธรรมนูญโรงเรียนบ้านม่วงคำฉบับนี้ กำหนดขึ้นจากข้อตกลงความร่วมมือของคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ที่ต้อง
ร่วมกันดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านม่วงคำ ในระยะ  3  ปีการศึกษา  
(2562  –  2564)  ให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกิจกรรมการสอนและการเรียนรู้ ดำรงชีวิต
อยู่อย่างพอเพียง แสดงให้เห็นถึงการมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีจุดเน้นที่ชัดเจน
มีการบริหารคุณภาพที่มีการควบคุมคุณภาพมีการทำงานเป็นมาตรฐานและใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นภาพภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อนักเรียนสร้างความศรัทธา
ให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมยอมรับ จึงเป็นข้อกำหนดบทบาทและแนวทางดำเนินงาน
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดการศึกษา รวมทั้ง กำกับ ติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และบรรลุตามเป้าหมาย


ไฟล์ธรรมนูญโรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.16 KB